Medezeggenschapsraad (MR)
 
Aan onze school is een MR verbonden. Het is een schakel tussen school en de directeur. De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. We werken samen met de MR van de Lambertusschool uit Netersel en de MR van de St. Jansschool uit Casteren. We starten iedere vergadering met een gezamenlijk deel, daarna gaat iedere MR-geleding uit elkaar om de schoolspecifieke zaken te bespreken.
De leden hebben zitting gedurende minimaal twee jaar. De MR geeft adviezen en beslist in sommige gevallen mee: zij hebben adviesrecht en instemmingsrecht. Zie hiervoor het mr-reglement.

MR leden zijn te bereiken via: mr@mariaschoolbladel.nl

Van alle bijeenkomsten worden algemene en schoolspecifiek notulen gemaakt en deze worden tevens weerlegd in een jaarverslag.
Oudergeleding:   
 

Ron Vennix
 
Patrick van Uitert 
(voorzitter)

                                                                                                                                
Teamgeleding:
 
Margon Leermakers

 
Monique van Kuijk

 
 

Hieronder vindt u alle notulen van het huidige schooljaar: